Winieta internetowa


 

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 

Numer 3 (97) z 7 lutego 2002 r.

Licencja na transport

Wszyscy kierowcy zajmujący się transportem drogowym powyżej 3,5 tony muszą od 1 stycznia br. ubiegać się o zdobycie licencji na transport drogowy. Nie wystarczy już wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jak było dotychczas.

Od 1 stycznia br. kierowcy cieżarówek muszą uzyskać licencję na transport drogowy, Fot. Andrzej Dembowski - 1 lutego rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o wydanie licencji - mówi Barbara Reszkowska, naczelnik Wydziału Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM. - Mamy jednak poważny problem, bowiem Wytwórnia Papierów Wartościowych, dostarczająca nam potrzebnych formularzy, nie przekazała nam jeszcze wypisu zaświadczenia o posiadanej licencji. Nie wiemy, kiedy wypisy do nas dotrą. Licencje wydawane są na przedsiębiorców, a wypisy na poszczególne pojazdy, więc wydanie samych licencji nie rozwiązuje sprawy, bowiem musi być ona załatwiona kompleksowo. Mam nadzieję, że w połowie miesiąca problem ten zostanie rozwiązany.

Osoby ubiegające się o licencję i o wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego powinny do wniosku dołączyć: odpis z rejestru przedsiębiorców, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. Ponadto należy złożyć oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców: posiadających świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a także tych, którzy nie byli skazani za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska. Poza tym istotny jest też wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi.

Zaświadczenie nie jest wymagane dla przewozów drogowych na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Zaświadczenie nie jest także konieczne również w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zaświadczenie wydaje się na okres do 5 lat. Jego wydanie kosztuje 500 zł plus 100 zł za wypis z zaświadczenia.

- Warunkiem uzyskania licencji jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych - mówi Barbara Reszkowska. - Certyfikat taki kierowcy będą mogli otrzymać po wcześniejszym zdaniu egzaminu, za którego organizację odpowiedzialny jest Instytut Transportu Samochodowego. W Toruniu szkolenia i egzamin prowadzone będą w wyznaczonych szkołach.

Egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy będzie kosztował 400 zł, międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy – 500 zł, w postaci testu z wiedzy potwierdzającego kompetencje zawodowe osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego – 300 zł. Za wydanie certyfikatu zapłacić trzeba będzie 300 zł. Koszt udzielenia licencji zależeć będzie od rodzaju pojazdu, rodzaju transportu, zakresu wykonywania transportu, okresu, na jaki wydana jest licencja oraz liczby pojazdów.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 622 38 67.

Beata Janczarska

w numerze


| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |


wm