Winieta internetowa

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 Numer 5 (99) z 7 marca 2002 r.

Vademecum interesanta
Geologiczne nowości

Od 1 stycznia tego roku nadzorem i kontrolą nad pracami geologicznymi prowadzonymi na terenie Torunia, a także przygotowywaniem decyzji zatwierdzających projekty prac oraz weryfikacjami dokumentacji zajmuje się uprawniony geolog z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Nadzór górniczy nad pracami sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

STANISŁAW POŹNIAK, specjalista ds. geologii z Wydziału Ochrony Środowiska: - Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które chcą prowadzić określone prace i roboty geologiczne na terenie Torunia, muszą uzyskać na tego typu czynność zgodę prezydenta Torunia. Najczęściej na terenie miasta prowadzi się prace geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej (określanie warunków dla inwestycji budowlanych) oraz hydrogeologii (ujmowanie wód podziemnych z poszczególnych poziomów wodonośnych). Wnioski w tych sprawach wymagają opłaty skarbowej (5,50 zł + 76 zł). Należy do nich dołączyć „Projekt prac geologicznych” w czterech egzemplarzach, opracowany zgodnie z przepisami przez uprawnionego geologa. Na podstawie zatwierdzonego projektu, po zgłoszeniu terminu wykonywania prac geologicznych, geolodzy prowadzą roboty terenowe (wiercenia, badania skał czy gruntu i występowania poziomów wodonośnych), a w laboratoriach badania gruntu i jakości wody. Na podstawie tych prac sporządzana jest dokumentacja geologiczna, którą przekazuje się prezydentowi Torunia (wymaga to opłaty skarbowej 5,50 zł).

Od 1 stycznia 2002 r. weszła w życie zmiana prawa geologicznego i górniczego. Wprowadzone zmiany ustawy dotyczą w większości koncesji geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złóż kopalin, koncesji na eksploatacje oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin. Wprowadzono m.in. zapis, że wydobywanie kopalin (piasku, żwiru) z gruntu pod wodami śródlądowymi oraz z terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wymaga koncesji, a opłaty eksploatacyjne w wysokości 60% wpływają na konto gminy Toruń.

Z przeprowadzonych w terenie wizji wynika, że w Toruniu bardzo często dochodzi do inwestycji z pominięciem przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Spotykane są częste przypadki wykonywania robót w terenie bez zatwierdzonych projektów prac geologicznych i przedstawiania tych wyników w formie dokumentacji geotechnicznych, nie stosujących się do odpowiednich przepisów.

Przypomnę więc, że np. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych sporządza się na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Dokumentacje geotechniczne mogą być wykonywane na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskich danego terenu, które nie są przyjmowane i weryfikowane przez organ administracji geologicznej. W prawie geologicznym i górniczym dopuszczano do ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych (wierceń, szybików, sztolni, wykopów itp.).

Andrzej Dembowski

w numerze


| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |


wm