Wydziały i biura

Wydział Edukacji

 

 

Dyrektor: Anna Łukaszewska


Telefon: (56) 611-88-20,
Fax: (56) 611-88-37
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
e-mail: we@um.torun.pl


Wybór z zakresu obowiązków:

 1. Do zadań Wydziału, realizowanych w Referacie Planowania i Sprawozdawczości, należy koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu miasta przez gminne jednostki oświatowe, a w szczególności:

  1) udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy,

  2) opracowywanie przy współudziale dyrektorów gminnych jednostek oświatowych projektów planów budżetowych,

  3) zatwierdzanie planów budżetowych gminnych jednostek oświatowych, prowadzących gospodarkę w formie jednostki budżetowej,

  4) prowadzenie ewidencji, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych,

  5) nadzór nad prawidłowością dysponowania przez gminne jednostki oświatowe przyznanymi środkami budżetowymi,

  6) sporządzanie sprawozdań i rozliczeń zbiorczych z wykonania budżetu,

  7) przekazywanie środków budżetowych dla gminnych jednostek oświatowych,

  8) opiniowanie wniosków dyrektorów gminnych jednostek budżetowych w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych w kwestii zabezpieczenia finansowego.

 2. Do zadań Wydziału, realizowanych pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora, należy w szczególności:

  1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Torunia,

  2) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach oświatowych w zakresie właściwym dla Wydziału,

  3) przedstawianie propozycji wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

  4) sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

  5) opiniowanie regulaminów wynagradzania dotyczących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

  6) wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie określonym przepisami prawa,

  7) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych umożliwiających kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

  8) występowanie do kuratora oświaty i dyrektorów gminnych jednostek oświatowych z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,

  9) współpraca z kuratorium oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych,

  10) współdziałanie w zakresie realizacji profilaktyki uzależnień dotyczących dzieci i młodzieży,

  11) udział w opracowywaniu strategii oświatowej miasta,

  12) planowanie i nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem bieżących remontów w obiektach gminnych jednostek oświatowych,

  13) planowanie i prowadzenie zakupów inwestycyjnych oraz wyposażanie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,

  14) nadzór nad mieniem gminnych jednostek oświatowych i współpraca w tym zakresie z właściwą ds. gospodarowania mieniem jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Torunia,

  15) nadzorowanie działań związanych z realizacją warunków bhp i ppoż.. w obiektach zajmowanych przez gminne jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział.

 3. Do zadań Wydziału, realizowanych pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Dyrektora, należy koordynowanie i nadzór organizacyjny gminnych jednostek oświatowych, a w szczególności:

  1) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych,

  2) prowadzenie spraw związanych z organizacją roku szkolnego,

  3) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych,

  4) prowadzenie spraw związanych z etatyzacja pracowników nie będących nauczycielami,

  5) opracowywanie danych demograficznych dotyczących gminnych jednostek oświatowych,

  6) opracowywanie i uzgadnianie z uprawnionymi organami sieci gminnych jednostek oświatowych oraz granic ich obwodów,

  7) organizowanie, w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, przygotowania dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole,

  8) wyrażanie zgody na realizację planu nauczania różniącego się od ramowego planu nauczania dla szkół działających w szczególnie trudnych warunkach,

  9) ustalanie wymiaru zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach przyznanych środków finansowych,

  10)organizowanie nauki religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym,

  11)wyrażanie zgody na prowadzenie ciągów klas dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących,

  12) opiniowanie wniosków osób prawnych i fizycznych w sprawie utworzenia przedszkola lub szkoły publicznej,

  13) obserwowanie egzaminów dojrzałości oraz postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,

  14) współuczestniczenie w rozpatrywaniu przez kuratora oświaty wniosków o uchylenie uchwały rady pedagogicznej,

  15) organizowanie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli,

  16) organizowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o mianowanie,

  17) organizowanie, w porozumieniu z zainteresowanymi dyrektorami szkół, dowożenia dzieci do szkoły,

  18) współuczestniczenie przy dokonywaniu oceny pracy dyrektorów,

  19) opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze,

  20) opiniowanie zatrudnienia nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

  Informacje dodatkowe:

  Interesanci we wszystkich sprawach winni kierować się w pierwszej kolejności do dyrektora szkoły lub placówki.

  Wydział Edukacji jako jednostka nadrzędna dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Toruń przyjmuje interesantów przede wszystkim w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością tych placówek oraz w innych sprawach dotyczących realizacji zadań oświatowych na terenie miasta.Ostatnia aktualizacja:
15 lipca 2015 r.