strona główna

 DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO PODJĘCIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Dojrzałość szkolna jest to gotowość dziecka do podjęcia nauki 
w szkole. Po pojęciem "gotowości" rozumiemy osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju dziecka w czterech sferach: umysłowej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

 • SFERA UMYSŁOWA

 • poziom rozwoju procesów niezbędnych do nauki czytania, pisania i matematyki (funkcje percepcyjno-motoryczne, mowa dziecka, poziom rozumowania operacyjnego i zdobytych już wiadomości
   i umiejętności).

 • SFERA SPOŁECZNA

 • umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów
  z rówieśnikami i dorosłymi, podporządkowanie się określonym wymaganiom i regułom, stopień samodzielności w różnych sytuacjach, poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

 • SFERA EMOCJONALNA

 • odporność na stres i niepowodzenia, zdolność skupienia uwagi
   na dłuższy czas, motywacja do pracy, umiejętność wyrażania emocji i ich kontroli.

 • SFERA FIZYCZNA

 • ogólny stan zdrowia dziecka (w tym prawidłowy słuch i wzrok), sprawność ruchowa i motoryczna, sprawność manualna, odporność na choroby i zmęczenie, poziom umiejętności samoobsługowych.

Brak równowagi pomiędzy poziomem rozwoju wyżej wymienionych sfer u progu szkoły naraża dziecko na niepowodzenia szkolne, które mogą rzutować na stosunek dziecka do szkoły i nauki.
Taka niedojrzałość na ogół mija w ciągu roku. Należy więc rozważyć przy udziale specjalistów, tj. psychologa i pedagoga, oraz rodziców odroczenie od obowiązku szkolnego, by dać dziecku szansę
na powodzenie w nauce od początku nauki szkolnej.

W przypadku gdy rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, fizyczny dziecka przebiega na bardzo wysokim poziomie, wyprzedza rozwój przewidziany dla danej grupy wiekowej,
a dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole rok wcześniej niż jego rówieśnicy, rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie opinii dotyczącej wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły. Pod tym kątem diagnozowane są dzieci, które do 31 sierpnia roku, w którym chcą rozpocząć naukę, ukończą 6 lat.

 telefon   fax
 adres 
 godziny przyjęć

 dla kogo jesteśmy?

 Przydział placówek

 teren działania

 problematyka pracy

 formy pomocy

 zespoły pracowników

 wzory informacji
 i wniosków

 procedura
 wydawania opinii
 i orzeczeń

 bieżąca oferta

 publikacje
 pracowników

 e-mail