Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15538597
Data (2021-05-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26507
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2021Informuję, że Pani Alicja Mucharska poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 107 w Toruniu (dz. nr 328 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2021Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Hubego 19 i 19A w Toruniu (działki nr 196, 251, z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2021Informuję, że International Transport Z. Jaskot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu, dokonały zgłoszenia instalacji gazowej dla budynku usługowego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu (działki nr 142/81 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2021Informuję, że Pani Elżbieta Śniedziewska, reprezentowana przez Panią Katarzynę Wojciechowską dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (działka nr 162 z obrębu 13) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Katarzyny Jaskulskiej reprezentowanej przez Panią Krystynę Jaskulską, dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Akacjowej 3 w Toruniu (działka nr 98 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 147/2021Wydział Ochrony Ludności zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na "opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wybudowania i uruchomienia nowych punktów kamerowych systemu dozoru wizyjnego miasta Torunia na obszarze Czerniewic i Podgórza w roku 2021" 14.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 146/2021Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi: Wykonawca w ramach przetworzeniach materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości 38 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 2018-2021. 14.05.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 11/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.05.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 30. sesji (13.05.2021 r.). 14.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740139/2/2021Obwieszczenie PMT o tym że w dniu 12 maja 2021 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.139.32.2021.IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Nowe Torpo Sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4 l.103 w Toruniu obejmujące zmianę decyzji z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: WAiB.6740.21.1099.126.2019 IBJ, WAiB-163/V/80, będącej zmianą decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirkii Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 13.05.2021
Uchwała RMT 630/2021w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 13.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2021Informuję, że w dniu 11 maja 2021 r. Pani Bożena Żółtowska dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Skarpie 56 w Toruniu (dz. nr 96/1, 98 obręb 61, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ. 13.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2021Informuję, że Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Pana Piotra Szeflera, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Grasera w Toruniu do Stawu Kapitana polegające na budowie kanałów deszczowych i wylotu do Stawu Kapitana (działka nr 178, 182 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 145/2021Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone wart. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) do składania ofert cenowych (cena netto i brutto) na: sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2020 wraz z pełną dokumentacją opisową. 13.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 144/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę 8 szt. koszy ulicznych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. 13.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 143/2021Wydział Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na organizację akcji promocyjnej "Toruń za pól ceny" w terminie 18-20 czerwca 2021 r. 13.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Anety Garlińskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jastrzębiej 47 w Toruniu (dz. nr 241, obręb 31) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 12.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 142/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dla 6 drzew rosnących na terenie miasta Torunia. 12.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A