Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15539034
Data (2021-05-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 146
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
6740139/2/2021Obwieszczenie PMT o tym że w dniu 12 maja 2021 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.139.32.2021.IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Nowe Torpo Sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4 l.103 w Toruniu obejmujące zmianę decyzji z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: WAiB.6740.21.1099.126.2019 IBJ, WAiB-163/V/80, będącej zmianą decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirkii Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 13.05.2021
224/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzeniu operatu szacunkowego ,w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działki geodezyjne nr 9/5, 4/3, 17/3 z obrębu 5. 11.05.2021
223/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzeniu operatu szacunkowego, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna, oznaczoną jako działka geodezyjna nr 231/3 z obrębu 5. 11.05.2021
17.6733/2021Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich i lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) do czasu uchwalenia planu miejscowego, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku 11.05.2021
222/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania, dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 10.05.2021
215/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odwołania od decyzji nr: WAiB.6740.12.938.53.2020.ZP dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu (dz. nr 381 z obrębu 3). 06.05.2021
209/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 30.04.2021
6740139/2021Obwieszczenie PMT o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/7 z obrębu 37) 28.04.2021
186/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające strony postępowania o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 23.04.2021
139/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu" (dz. nr 381 z obrębu 3). 01.04.2021
129/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 25.03.2021
104/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzję odmawiającej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budowa budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Krótkiej 6 w Toruniu” (dz. nr 247/2 z obrębu 3). 10.03.2021
6740900/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowościw projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy rogu Podgórnej 60 i Wiązowej 6 w Toruniu ( działki nr 433/4, 436/2, 437/3, 436/1 z obrębu 10). 19.02.2021
6740947/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywajace wnioskodawcę do usuniecia nieprawidłowościw projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Końcowej 1 w Toruniu ( działki nr 237, 235/2, 233, 234, 235/1, 236, 238, 319 z obrębu 3). 19.02.2021
32/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu(dz. nr 141 z obrębu 15). 27.01.2021
24/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu (dz. nr 141 z obrębu 15). 22.01.2021
243.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków magazynowych na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/1obręb 43) 12.05.2021
95.6730.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (działki nr 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki nr 36/2, obręb 38). 27.04.2021
95.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (działki nr 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki nr 36/2, obręb 38). 19.02.2021
6740390/2020Informuję, że Prezydent Miasta Torunia dnia 14.01.2021 r. wydał dla ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64). 14.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A