Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15859507
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 258/2021Informuję, że Pani Beata Voss dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 53 w Toruniu (dz. nr 37, obręb 74) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 257/2021Informuję, że Pan Sławomir Balcerowski poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Balcerowską dokonał zgłoszenia modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji gazowej, wymiana ogrzewania z paliwa stałego węglowego na gazowe w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaroczyńskiego 5 w Toruniu (dz. nr 104/3, 104/11, obręb 6) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 256/2021Informuję, że Pani Aleksandra Czarnowska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l. na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kraińskiej 16 w Toruniu (dz. nr 110, obręb 39) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 255/2021Informuję, że Pan Andrzej Wilemborek dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym szeregowym przy ul. Cyprysowej 16 w Toruniu (dz. nr 70, obręb 51) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 254/2021Informuję, iż organ w dniu 20 maja 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Violetty Flisiak, dot. wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szosa Chełmińska 269 w Toruniu (działka nr 96/7 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 253/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV dla zasilania zespołu 2 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 686 przy ul. Krętej w Toruniu (dz. nr 678, 679, 686, 693, 694, 709/1, 716, 730/1, 1057 obr. 63) 25.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 166/2021 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dla inwestycji pn: ,,Bezpieczne Piekarskie Góry przy ul. Matejki” w Toruniu’’ zgodnie z załącznikami. 25.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2021Wyniki otwartego konkursu ofert nr 22.1/2021 ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie wspierania kultury fizycznej i rekreacji. 25.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2021Data zgromadzenia: 28.05.2021r.
Godzina zgromadzenia: 10.00-13.00
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy ul. Dziewulskiego 10
25.05.2021
Inne dokumenty 22/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawski-Pomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu". 25.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie położonym przy ul. Szosa Lubicka 137 w Toruniu (część działki nr 5/25, obręb 52) 25.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyprowadzenie nowego ciągu kablowego z pola nr 18 w GPZ Toruń Południe do dawnej linii Południe - Ciechocinek w kierunku GPZ Toruń Podgórz na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438, 439, obręb 68) 25.05.2021
Sprawozdania 3/2021Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2020. 25.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.1/2021Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER, obejmującego budowę hali technologicznej do produkcji wysokojakościowego regranulatu wytwarzanego z przetwarzania odpadów polietylenowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Szymańskiego w Toruniu (dz. nr 157/34, 157/37, 157/39, 207/46, 209/9 – obręb 45)” w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 25.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 252/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia International Transport Z. Jaskot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu, instalacji gazowej dla budynku usługowego przyul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu (działki nr 142/81 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 24.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 165/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Jednorazowe podlanie 225 drzew: 1.Plac Pokoju Toruńskiego 12 szt.; 2.Prądzyńskiego 9; 3.Waryńskiego 6; 4.Most Gen. Zaw. (str. Pn.) 198 24.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 89/2021Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2124) podaję do wiadomości publicznej informacje dotyczące procedury Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2022. 24.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 251/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14, reprezentowanej przez Pana Marcina Grzelczyka dot. budowy przyłączy oraz sieci wewnętrznych do Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działka nr 120/10 z obrębu 22) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 250/2021Informuję, iż organ w dniu 20 maja 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Krasińskiego 44 w Toruniu reprezentowanej przez Panią Annę Wiśniewską i Panią Stanisławę Białkowską, dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku przy ul. Krasińskiego 44 w Toruniu (działka nr 305 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 164/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 2 szt. 21.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A