Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15858627
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 178/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) 2 szt. laptopów do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2021Data zgromadzenia: 12.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.10-17.10
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Centrum Handlowego Toruń Plaza ul. Szosa Okrężna,
Przejazd: ul. Szosa Okrężna, do ul. Łukasiewicza, w połowie ul. Łukasiewicza na ścieżkę rowerową, do Przysieka dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 80 grupa do pomnika Ks. Popiełuszki, dalej ścieżką do Górska, na wysokości szkoły podstawowej na drugą stronę w drogę prowadzącą do Leśnictwa Gutowo,
Zakończenie: Leśnictwo Gutowo. Organizator odwołał zgromadzenie.
08.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2021Data zgromadzenia: 12.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Centrum Handlowego Toruń Plaza ul. Szosa Okrężna,
Przejazd: ul. Szosa Okrężna, do ul. Łukasiewicza, w połowie ul. Łukasiewicza na ścieżkę rowerową, do Przysieka dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 80 grupa do pomnika Ks. Popiełuszki, dalej ścieżką do Górska, na wysokości szkoły podstawowej na drugą stronę w drogę prowadzącą do Leśnictwa Gutowo,
Zakończenie: Leśnictwo Gutowo. Organizator odwołał zgromadzenie.
08.06.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 13/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z odgałęzieniem bocznym 32 PE na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu dz. nr 15, 5; obręb 43) 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 274/2021Informuję, że Pani Maria Aksamit, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Podgórnej 52A w Toruniu (działka nr 410/2 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 273/2021Informuję, że Pani Maria Aksamit, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Podgórnej 52A w Toruniu (działka nr 410/2 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 181/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej oraz wynajęcie Sali do ćwiczeń w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” 07.06.2021
Zarządzenie PMT 117/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2021Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych (konkurs nr 21/2021, II tura). 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 16.2/2021). 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza, w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację w 2021r. Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia pn. "Toruń ma oko na dzieciaki". 07.06.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 5/2021Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 25 lutego 2018 r., nr WAiB.6740.12.1065.34.2018.MSx, zmienionej decyzją z dnia 10 października 2019 r., nr WAiB.6740.21.864.94.2019.MSx i decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r., nr WAiB.6740.21.1092.3.2019.MS.MLx, sprostowaną postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WAiB.6740.1.1092.165.2019.MS.MLx dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą – hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu(dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 z obrębu 54). 07.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 58/2021Data zgromadzenia: 8.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 16:40 - 20:40
Miejsce zgromadzenia: Toruń, chodnik przy skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Mostowej
06.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 57/2021Data zgromadzenia: 6.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00
Miejsce zgromadzenia: ulica Szeroka a Mostowa
04.06.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.27/2021Stacja bazowa BT44226 TORUŃ PRZEDMIEŚCIE JAKUBSKIE. 02.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 272/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Kaniewskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sasankowej 3 w Toruniu (dz. nr 525, obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 271/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Andrzeja Wilemborka dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym szeregowym przy ul. Cyprysowej 16 w Toruniu (dz. nr 70 obręb 51) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 177/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. "Wierzbowy Zakątek perełką Chełmińskiego Przedmieścia – pielęgnacja skweru”. 02.06.2021
Zarządzenie PMT 116/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w roku 2021 w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022 02.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A